vrijdag 2 januari 2015

Skuldgefoel fan de Postcodeloterij

It earste goede foarnimmen fan 2015 hat krekt syn gerak krigen. Wy spylje net mear mei yn de Postcodeloterij. Wy ha skjin ús nocht fan de jierlikse papieren kalender yn in ringbân dy't oankundige wurdt as 'Gefeliciteerd met uw prijs!!!' Hy bedarre by ús yn it âld papier en dat is nea de bedoeling. Foar it oare ha wy nea wat wûn dat de annalen helle hat, in badhandoek en in ûnnoazel spultsje miskien. 

Ik tink dat de buurt de folgjende kear de haadpriis winne sil omdat wy der mei ophâlde... 

Dat is de earste falkûle dêr't je omhinne moatte. Want jim tinke dat it maklik is om op te hâlden mei de Postcodeloterij? Ferjit it mar. Wy binne no sawat oeral skuldich oan. As je de euvele moed ha om der oer nei te tinken om op te hâlden, komme jo hiel wat tsjin. Ik sil jim der trochhinne prate. 

1: Neidat jo der frede mei ha dat dy hufter fan in buorman miskien de priis winne sil en jo net, komt it del op online opsizzen.  

2: Jo klikke op: 'Opzeggen.' Daliks komt der in skerm mei de tekst: 'Denkt u aan opzeggen en stoppen met het steunen van Goede Doelen?' Nee, ik wol ophâlde mei de postcodeloterij. Goede doelen jou ik oan de doar wol wat oan, boppedat binne wy fan tsjerke en smite wol wat yn de diakonale ponge, dus net eamelje. Gewoan ophâlde.
'Bekijkt u alstublieft de redenen van anderen om mee te blijven spelen.' Nee, wat dy oaren wolle, moatte se sels witte, ik wol gewoan ophâlde mei de postcodeloterij. Mei dat asjeblyft? Wy sette troch en klikke op de opsje: TOCH OPZEGGEN. Helder, liket my...

3: Wy bedarje op de folgjende side. 'Steeds meer mensen blijven meespelen en dat is goed nieuws voor de goede doelen.' Wer in stikje skuldgefoel oanprate. No, ik bin no stadichoan sa dwers as in kneppel, dus sykje ik ferwoest troch hoe't ik my no einliks ôfmelde kin. De dame yn it skermke dy't my o sa ferwitend oansjocht mei har falske laits op it gesicht makket my noch lilker. Ik wol earne ynfiere dat ik ophâlde wol mei de Postcodeloterij!!! Wy sette wer troch en kieze nét de opsje: BLIJVEN MEESPELEN, dy't yn kreas CDA grien op it skerm stiet, mar klikke op in lyts liberaal blau linkje mei: ONLINE OPZEGGEN. Bill Clinton syn Youtube boadskip oer hoe geweldich de Postcodeloterij is lit ik foar wat it is. Doei Bill.

4: Wy komme op de folgjende side. As earste de CDA griene button: 'IK WIL TOCH BLIJVEN MEESPELEN. ' Ik wol net meispyljen bliuwe, ik wol ophâlde. Mei eltse side, eltse ferwizing wol ik noch leaver en bin ik noch fêster fan doel om op te hâlden mei de Postcodeloterij. Ik rin earst nei de keuken om in bakje kofje. It koe wol ris in lange opsizzerij wurde. Nei efkes sykjen komt it fonnis yn byld: Wit dy ûnfatsoen fan in De Jong wol wat hy oanrjochtet as hy it ûnsillige plan útfiert om op te hâlden mei de Postcodeloterij??? Dit:

Dit gebeurt er als u opzegt:

1: U stopt direct uw steun aan 90 goede doelen die rekenen op uw deelname.

2: U verliest uw opgespaarde Kanjerpunten (= uw grotere aandeel in de Kanjerprijs)

3: Uw buren die meespelen maken nog wel kans op bijvoorbeeld de PostcodeKanjer van € 49,7 miljoen in december

No, ju. De kanjerpunten. Gjin idee wat dat binne, mar myn bloed is hast sûpe. Dat wit ik wol. Al sil ik noch trije dagen sitte om my ôf te melden, ik stopje mei it meispyljen yn dizze skuldgefoel oplizzende fabryk. Plof mar. Ik kies de opsje: 'Vul het formulier zo volledig mogelijk in.'

5: 'Uw Lotnummer.' No, dat is de postcode, nim ik mar oan? FOUT. Uw lotnummer bestaat uit uw postcode plus drie (3) cijfers, te vinden op uw bankafschrift.

Wel gloeiende gloeiende!!! Omke Rabo docht al jierren net mear oan bankôfskriften en ik ha fansels de beurs net by my, dy leit earne oars. Want yn dy beurs sit de pas dy't ik brûke moat om yn te loggen by Omke Rabo, om in digitaal bankôfskrift op te sykjen dêr't ik op sjen kin hokker trije (3) sifers efter de postcode 9212PK steane. Yntiids is de kofje kâld. Ik net. Ik ha it swit op de foarholle. Klearebarre spytkantichheid oer it gedrocht: 'Hoe zeg ik meespelen bij de Postcodeloterij op.' Mar it sil trochgean. 'Linksom of rechtsom,' sei 'ús' Halbe. Ik befyn my yn sa'n state of mind. Ferdomme.

De beurs opsykje.
A: Ynlogge internetbankieren.
B: Sjen dat je wer read stean op de betelrekken. (It is wat mei dy zzp'ers, mar wol wer in knikje dat je krije, tige tank, Postcodeloterij. Mar ik bin no dwers troch alles hinne, dus jim sille belies jaan)
C: Sykje om in betelling. Hmm, stiet gjin postkoade, noch trije (3) sifers by. Hoe... Wacht efkes, oanklikke? Ja! De trije (3) sifers komme foar it ljocht. Hebbes.  

6: 'Meer lotnummers toevoegen.' Huh? Ien is oars ek al dreech genôch.

7: Naam.
8: Geboortedatum. (Wriuw it der mar wer ris yn dat je hast 46 binne. Leuk.)
9: IBAN of bankerekeningnummer. Net hielendal helder. Ik wol ophâlde, wêrom dan in nûmer?
10: Adres.
11: Tel nummer: As se de moed ha om my te beljen om te freegje wêrom't ik...

12: Email.

13: Email. Ter controle. ( also known as: dementietest)
13.0 Enige aanvullende vragen, PAS OP! Dit zijn verplichte velden.
13a: Indien man: Lengte van uw penis in centimeters
13a1: Indien vrouw: Borstomvang in centimeters
13b: Omvang van uw hoofd in centimeters, let wel: op ooghoogte
13c: Relatie met uw partner op schaal een (1) tot tien (10)
13d: Bent u in het bezit van een vuurwerkbril
13e: Doet u aan yoga
13f: Bent u links- of rechtshandig
13g: Bent u analfabeet
13h: Hoeveel dagen geleden bent u voor het laatst van een flat gesprongen
13i: Kunt u punt h beschrijven in maximaal 50 woorden
13j: Indien wel, ga door met 14
13k: Indien niet, bedankt voor uw medewerking

14: Vink aan als u akkoord gaat: 'Omdat ik één of meerdere loten heb opgezegd, kan ik vanaf het moment dat de opzegging is doorgevoerd geen prijzen meer winnen die op deze lotnummers vallen.' Tsjongejonge, ik bin net ûnnoazel.

15: Hierbij verklaar ik dat ik bovenstaande gegevens naar waarheid heb ingevuld. Deze gegevens worden opgeslagen ter verwerking in de deelnemersadministratie van de Nationale Postcode Loterij N.V.
16: Twa (2) kear VINK
17: Reden van opzegging. Aha, no sil ik it efkes moai bryk opsizze! Opsjes:
Te duur
Ik ben ontevreden over de loterij
Ik wil met minder loten meespelen
Ik kocht telefonisch een lot maar wil er vanaf zien (telefoanterreur, as ik it net tocht hie!)
Verhuizing naar het buitenland (te fier riden nei It Feen)
Ik ontvang teveel reclame (fjouwerkante argyf)
Andere reden

No, ik hie de moed net om de lêste te kiezen, wy binne tige fatsoenlik grutbrocht dat online skelle is net de bedoeling, dus opsje twa (2) mar naam. Net tevreden. Wy winne nea wat, klear.

18: 'Verzenden' Foardat ik op dy knop drukte, naam ik my foar net in hertfersakking te krijen as der in popup kaam mei de tekst: WEET U HET ZEKER?

19: Klik.

En ik hie dit eins ferwachte:

20: 'Bedankt. Ook namens de donkere kindertjes in Afrika die u nu niet meer steunt doordat u niet meer meespeelt met de postcodeloterij...' (foto mei earm swart bern en miggen op de holle der by)

Wat in freeslike ynstelling, dy Postcodeloterij. Jo mei in skuldgefoel fan hjir oant Tokio opsadelje omdat je gewoan efkes net mear meidwaan wolle. Benijd wêr't de kollekte fan de diakonie kommende snein foar is. Dat kin no wat mear lije, no?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten