woensdag 10 december 2014

Hammerstik

Hjûd moast ik ûnferwacht nei De Hoofdplaats. Soks is net alheel frijwillich, mar it kû net oars. Ik wie der oars net alhiel op klear, mar ach, jo wenje yn .FRL dus binne se wol giele klompen wend, tinke jo.

Ik ha my tige fernuvere oer de stadjers dy't wakker ûrstjûr wienen dû't (?) se my klepperjen hearden. Krekt as seagen se wetter baarnen. Ik ha ek noch by de Hema west. De fasilitêr manager fan de parkeargaraazje makke in foto fan myn giele klompen. Efkes letter gie de slachbeam fan de garaazje iepen sûnderdat ik it kaartsje yn de gleuf stoppe. Ik nim oan dat it kenteken fan de RamVan foar iuwich yn it geheugen fan de kompjûter stean bliuwe sil. En dat ik hjûd as moarn berjocht krij fan de organisaasje fan KH2018. Giele klompen, dêr kinne wy wol wat mei, dat komt en kin moai fan ûnderen op op telefyzje. Tof! Römertopf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten