zaterdag 24 mei 2014

Neat op TV

Hearlik, al dy ferhalen oer 'dit wie it bêste konsert ea..' De ien wol Queen de eare ta ha, de oare syn of har eigen favoryt. It makket ek neat út, oer smaak kinne je it in libbenlang ha. Dizze stiet yn elts gefal yn myn top 10. Der is dochs neat op TV, krij in goed glês wyn of wat oars en ik wik jim, dit is 1.23.39 tige goed bestege tiid. En noch wat, net te hurd meisjonge, want dat komt der efterwei. Ien fan de meast legendaryske konserten ea, Simon and Garfunkel yn Central Park. Hearlik foar in sneontejûn. In soad wille der mei.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten