dinsdag 29 april 2014

Winter.

Sûnt ein febrewaris oan it meanen.
Sûnt ein febrewaris op guon plakken 4 kear ûnkrûd spuite.
Sûnt ein febrewaris midden-yn de simmer bedarre.
Sûnt ein febrewaris ûnwennich fan eat dat der net west hat. 
Sûnt ein febrewaris mar nocht oan ien ding.
Winter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten