dinsdag 1 april 2014

Op de Harley-Davidson nei de ivige motorhimel

Dat Amerika it lân fan de ûnbegrinze kânsen is, wie al in skoft bekend. Mar yn de Boerderij foar deagravers, De Begraafplaats, in tige nijsgjirrige glossy oer alles dat mei funerêre saken te krijen hat, foel myn each op in artikel oer in wol tige nuvere begraffenis.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten